Posted by on 29/08/2019

Styr på udviklingen med governance

Styr på udviklingen med governance

Sponsoreret artikel

Governance er et centralt ord i moderne virksomhedsledelse, men hvad er governance, og hvad betyder governance? Ude i virksomhederne skelner man især mellem to forskellige former – nemlig it-governance og corporate governance. Denne artikel handler i hovedsagen om it-governance, men for en ordens skyld vil vi lige ridse corporate-formen op også, fordi tingene hænger sammen, og begge typer af governance har en fælles flade.

God governance handler nemlig om god ledelse, og det er sådan set uanset, om vi har at gøre med corporate ledelse eller styring af it.

Corporate governance

På corporate-siden betyder governance blandt andet, at man som virksomhed har regler og procedurer for de roller, som folk i ledelsen må påtage sig. Hvad kan man som medlem af bestyrelsen? Hvor længe kan man beklæde posten som bestyrelsesformand, og hvad hvis man ejer aktier i virksomheden? Op tilsvarende på direktionsniveau – hvad er de skrevne og uskrevne love, der skal overholdes, hvis ledelsen af virksomheden skal fungere upåklageligt og tage sit samfundsansvar alvorligt?

Governance i den digitale verden

På tilsvarende vis handler it-governance om god ledelse på it-siden i såvel private som offentlige organisationer. Som ledelse kan man søge råd og vejledning om begrebet, processen og den praktiske udmøntning af it-governance – eksempelvis gennem Unit IT, hvor der ligger stor erfaring med styring af it og processerne heromkring. Men man kan også som ledelse vælge selv at bygge kompetencerne på internt, og i langt de fleste tilfælde vil der være tale om en vekselvirkning mellem interne og eksterne ressourcer, så man opnår de mest professionelle resultater.

IT governance defineres generelt som en proces, som skal sikre, at it-strukturen i en organisation udvikles, så den bedst muligt kan medvirke til at skabe værdi for de forskellige stakeholdere, som findes i organisationen – fra medarbejdere over samarbejdspartnere til aktionærer og andre eksterne interessegrupper.

Det er vigtigt at forstå, at governance er en proces – ikke et færdigt system, som det gælder om at drifte og vedligeholde. Det handler i stedet om, hvordan man får it-strukturen til at yde de bedste forretningsresultater til organisationen. Man kan altså sige, at governance mere handler om, hvordan man får it’en i virksomheden til at skabe værdi – ikke så meget om, at man vil sikre sig den bedste it-struktur som sådan. At det sidste så ofte bliver en forudsætning for det første, er en anden sag, og her er det så en opgave for governance-specialisterne at være med til at sørge for, at it-strukturen opbygges med forretningens performance og værdiskabelse som det vigtigste mål.

Overvåge og kvalitetssikre it-beslutninger

Den proces, der skabes som led i god governance, skal overvåge og tjekke de beslutninger, som foretages i en organisation, når det gælder it. Disse beslutninger kan nemlig have såvel negative som positive effekter i forhold til forretningsresultaterne, og man skal være med til at sikre, at beslutningerne har det rette ejerskab i organisationen. Er der ejerskab til beslutninger i organisationen, er der nemlig også ansvar – og dermed er man med til at sikre den rette governance, hvor man tager ansvar over for stakeholderne og anerkender, at man skal skabe værdi for dem i form af de rigtige beslutninger og processer inden for it.

Governance i praksis

IT-governance hører som oftest hjemme i virksomhedens eller organisationens it-afdeling og har form som en række politikker, regler og reguleringer, som skal sikre, at styringen af organisationens it kører både effektivt, i god kontrol og med værdiskabelse for øje.

Med til området hører også en række måle- og evalueringsmetoder, så man kan sætte fakta bag it-styringen og sikre, at den bidrager til resultaterne for organisationen. God governance er med til at sikre, at organisationen når sine mål, og dermed er governance noget, der peger længere ud end kun at have øje for den praktiske drift af virksomhedens systemer. Det handler om, hvordan man kan få dem til at bidrage til organisationens forretning.

Governance med fokus på it opstod i de tidlige 1990’ere som en følgeeffekt af den fokus, der kom på corporate governance på dette tidspunkt. Det har haft den effekt at dreje fokus væk fra interne synsvinkler i it-afdelingerne og lægge mindre vægt på it-chefen og større vægt på resultater, bidrag til værdiskabelse og målbarhed.

Et vigtigt aspekt ved governance er også, at det er med til at facilitere processer, som ikke alene måles på it-systemets bidrag til virksomhedens værdiskabelse, men som også med til at skabe systemer, der kan evaluere ledelsens værdiskabelse. God governance er med til at fokusere på de risici, som anvendelsen af bestemte former for it i organisationen påfører den.

En omfattende, holistisk proces

God governance er altså en holistisk proces, som ser på samklangen mellem virksomhedens it-systemer og den rolle, de spiller i virksomheden, med værdiskabelse som overordnet mål og med det for øje, at processen skal bidrage til, at hele virksomhedens governance foregår styret og ordentligt.

Posted in: Uncategorized